Pn, Wt, Pt 830 - 1700 Śr, Czw 830 - 1600 Sob 800 - 1200 Godziny otwarcia:
Regulamin imprez

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Bibliotece Publicznej Gminy Tymbark, zwanej dalej Organizatorem. Siedziba Organizatora – 34-650 Tymbark 626, tel. 18 3325680, e-mail: gbpt@op.pl

2. Przez imprezę rozumie się wykłady otwarte, wystawy otwarte, szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, warsztaty oraz wszelkie spotkania, konkursy oraz kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania.

4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

 

II. Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

2. Każdy organizowany przez bibliotekę konkurs będzie posiadał odrębny regulamin wraz z kartą zgłoszenia. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia będzie każdorazowo zamieszczany na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.tymbark.pl

3. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

4. Liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

 

III. Zmiany terminu imprezy

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez, składzie kadry dydaktycznej oraz do zmian terminów imprez.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

3. Informacja dotycząca odwołania bądź przesunięcia terminu imprezy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

 

IV. Opłaty za imprezy i warunki płatności

Imprezy są bezpłatne.

 

V. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”
  • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 roku, poz. 1000.)

1. Administratorem danych osobowych uczestników imprez jest Organizator. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

2. Dane osobowe o których mowa w pkt. II ust. 1, 2 pobierane będą dobrowolnie i wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji danej imprezy. Podane przez uczestnika dane będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, w celach prawidłowej realizacji imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

3. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.

4. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych uczestnika do momentu jej wycofania.

5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: gbpt@op.pl

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego dane uczestników zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743 z późn. zm.) Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark.

7. Na zasadach określonych przepisami RODO, uczestnik imprezy posiada prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
  • przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez uczestnika imprezy zgody, a ponadto, uczestnik imprezy posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

8. Gdy Uczestnik imprezy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

10. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora

(www.biblioteka.tymbark.pl), w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich (www.gmina.tymbark.pl www.tymbark.in, www.limanowa.in), z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób

trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 

VI. Odpowiedzialność

1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i wykładowcy.

2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 

VII. Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie - stałe lub tymczasowe

- zostaną opublikowane na stronie www.biblioteka.tymbark.pl

 

tel.

(18) 33 25 680

e-mail.

IZBA PAMIĘCI NARODOWEJ
Izba Pamięci Narodowej
WIRTUALNA WYCIECZKA PO BIBLIOTECE
Wirtualna wycieczka po bibliotece
POLECANE NOWOŚCI
Tina  Nolan - Śnieżka, opuszczona kotka

Tina Nolan - Śnieżka, opuszczona kotka

Zgubione… porzucone… zaniedbane? Odtąd ich domem będzie "Cichy kąt"! W idealnym świecie takie miejsce jak schronisko "Cichy kąt" nie byłoby potrzebne. Jednak Ewa i Karol Mareccy, których rodzice prowadzą schronisko, wiedzą, że w życiu nie zawsze jest idealnie. Codziennie zjawia s...

Zobacz więcej >>
BIBLIOTEKA w OBIEKTYWIE
Zobacz więcej >>
Copyrights © 2024 Biblioteka Publiczna w Tymbarku